Home

De financiële positie

Twee keer per jaar, bij de programmabegroting en programmarekening, staan we stil bij de financiële wendbaarheid en weerbaarheid om daarmee inzicht te geven in de financiële positie. Als gemeente gebruiken we verschillende instrumenten om de financiële positie in het oog te houden. De vijf verplichte BBV-kengetallen vallen hier ook onder. Onderstaand geven we aan welke kengetallen inzicht geven in de financiële wendbaarheid en weerbaarheid. Daarnaast geeft de ontwikkeling van de algemene bestemmingsreserve en de reserve weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie.

Kengetallen financiële wendbaarheid
Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit. De volgende kengetallen dragen bij aan de financiële wendbaarheid:

  • Netto schuldquote (niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.)
  • Belastingcapaciteit (niveau van de belastingdruk ten opzichte van het landelijk gemiddelde.)

Kengetallen financiële weerbaarheid
Weerbaarheid heeft te maken met de veerkracht of het vermogen onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico's. De volgende kengetallen geven inzicht in de financiële weerbaarheid:

  • Solvabiliteit (mate waarin de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.)
  • Grondexploitatie (waarde van de grond ten opzichte van de totaal geraamde kosten.)
  • Structurele exploitatieruimte (mate waarin de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.)

De financiële kengetallen ontwikkelen zich bij de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 als volgt:

Overzicht financiële kengetallen

Getallen in %

Onderdeel

Rek.

Begroting

Streefwaarden-kengetallen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

positief

neutraal

negatief

Netto schuldquote

58

79

58

62

54

49

< 90

90-130

> 130

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

53

72

53

57

50

44

Solvabiliteit

45

35

37

40

44

45

> 50

20-50

< 20

Grondexploitatie

16

15

11

10

8

5

< 20

20-35

> 35

Structurele exploitatieruimte

1,00

0,92

3,53

3,80

4,72

0,05

> 0

0

< 0

Belastingcapaciteit

94

94

95

95

95

95

< 100

100

>100

Voor een nadere toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .

Ontwikkeling algemene bestemmingsreserve en weerstandsratio
Naast de financiële kengetallen geeft de ontwikkeling van de algemene bestemmingsreserve en de weerstandsratio ook inzicht in de financiële positie van de gemeente en daarmee in de mate van de financiële wendbaarheid en weerbaarheid. De algemene bestemmingsreserve ontwikkelt zich van € 20,52 mln. per 1 januari 2022 naar € 14,12 mln. per 31 december 2026 (zie het schema onder hoofdstuk 2.3).

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 1-1-2023 € 12,83 mln. terwijl de risico's zijn geïnventariseerd op € 3,23 mln. Daarmee komt de weerstandsratio op 4,0.  Bij de begroting 2022 was een weerstandsratio becijferd van 2,5 en bij de jaarrekening 2021 ook een weerstandsratio van 4,0. Belangrijkste oorzaak dat de weerstandsratio zich heeft gecontinueerd op het niveau van de jaarrekening 2021 is de afname van de risico's 'binnen de grondexploitatie'. Dit is echter een momentopname. Bij economische tegenslag / grote grondaankopen kan met name binnen de grondexploitatie ook snel sprake zijn van toenemende risico's en een daling van de weerstandsratio. Een weerstandsratio boven de 2,0 wordt in de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing gekwalificeerd als 'uitstekend'. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .

Gezonde financiële positie
De financiële kengetallen laten zien dat de financiële wendbaarheid en weerbaarheid zich nog verder in positieve zin heeft ontwikkeld en goed op niveau is. De reserve weerstandsvermogen zit met een ratio van 4,0 op 'uitstekend' niveau terwijl de algemene bestemmingsreserve eind 2026 uitkomt op een bedrag van € 14,12. Dit is € 9,62 mln. boven het door uw raad gestelde minimumniveau van € 4,5 mln.   

Op basis van bovenstaande bevindingen mag gesteld worden dat onze gemeente een financieel gezonde positie heeft en dat de financiële wendbaarheid en weerbaarheid goed op niveau is.

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40