Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten begroting 2023

Overzicht baten en lasten 2023

Bedragen * € 1.000

Onderdeel

Lasten

Baten

Saldo

A

Per programma

1

Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving

16.324

-11.809

4.515

2

Integraal beheer openbare ruimte

16.122

-4.999

11.124

3

Onderwijs, werk en inkomen

17.973

-7.078

10.895

4

Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp

27.300

-418

26.882

5

Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans

3.509

-3.829

-320

6

Economie

1.567

-143

1.424

7

Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed

7.546

-854

6.692

8

Openbare orde en veiligheid

3.664

-272

3.392

9

Bestuur en dienstverlening

3.501

-538

2.963

OVZ

Algemene dekkingsmiddelen

-966

-4.176

-5.142

A

Totaal per programma

96.539

-34.116

62.423

B

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is

428

-9.436

-9.008

2. Overhead

12.013

-840

11.173

4. Algemene uitkeringen

-64.605

-64.605

5. Dividend

-297

-297

6. Saldo van de financieringsfunctie

1.640

-138

1.501

7. Overige algemene dekkingsmiddelen

2.243

-1.239

1.004

8. Onvoorzien

90

90

B

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

16.414

-76.556

-60.142

C

Totaal saldo van baten en lasten (A+B)

112.953

-110.672

2.281

D

Beoogde mutaties aan reserves

1

Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving

1.368

-647

721

2

Integraal beheer openbare ruimte

919

-1.206

-287

3

Onderwijs, werk en inkomen

17

-466

-449

4

Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp

696

-674

22

5

Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans

-100

-100

6

Economie

-355

-355

7

Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed

136

-646

-510

8

Openbare orde en veiligheid

9

Bestuur en dienstverlening

OVZ

Algemene dekkingsmiddelen

8.349

-9.103

-754

D

Totaal beoogde mutaties aan reserves

11.484

-13.196

-1.712

E

Het geraamde resultaat (C+D)

124.437

-123.868

569

Verwacht resultaat 2023

-569

-569

Totaal

124.437

-124.437

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40