Home

Algemeen

Indeling programmabegroting
De opzet van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is in lijn met het coalitieakkoord 2022-2026 versterken, verbinden, vernieuwen. De begrotingsprogramma’s zijn:

 1. Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving 
 2. Integraal beheer openbare ruimte 
 3. Onderwijs, werk en inkomen 
 4. Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 
 5. Duurzaamheid en energietransitie 
 6. Economie 
 7. Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed 
 8. Openbare orde en veiligheid 
 9. Bestuur en dienstverlening 

Onder de financiële positie, het nieuw beleid , is de ontwikkeling van de algemene bestemmingsreserve en de reserve grondexploitatie en de financiële wendbaarheid en weerbaarheid opgenomen. 

Onder de beleidsbegroting zijn de programma’s, overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien, overzicht overhead en de paragrafen opgenomen.  

In het overzicht van de baten en lasten de meerjarenraming 2023 tot en met 2026 en de toelichting op de incidentele baten en lasten 2023 tot en met 2026.  

Ook zijn in de voorliggende programmabegroting diverse bijlagen opgenomen, waaronder overzichten nieuw beleid, de geprognosticeerde balans en de staat van reserves en voorzieningen.

Doordat de publicatie van de begroting als website op een ander moment plaatsvond dan uitdraai van het boekwerk, komt het in diverse tabellen voor dat de begroting 2022 op deze website afwijkt van de begroting 2022 in het boekwerk. Begroting 2023 tot en met 2026 sluit wel één op één aan.

Beleidsindicatoren
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een vaste set aan beleidsindicatoren voor. Deze zijn per programma terug te vinden in de indicatorentabel (zie lichtgele arcering). Naast de verplichte beleidsindicatoren zijn nog een aantal 'eigen' indicatoren opgenomen. Hierbij maken we voor een belangrijk deel gebruik van de indicatoren uit 'Waar staat je gemeente'.

De indicatoren uit het burgeronderzoek ‘Waar staat je gemeente’ gaan uit van verschillende maatschappelijke thema’s namelijk: 

 • Woon- en leefklimaat 
 • Relatie burger–gemeente 
 • Gemeentelijke dienstverlening  
 • Zorg en welzijn

De indicatoren worden gemeten met een percentage (0-100%) of een gemiddeld cijfer op een vijfpuntsschaal, waarbij een 1 staat voor ‘helemaal oneens’ en een 5 voor ‘helemaal eens’. Met andere woorden: hoe hoger het cijfer, hoe meer de burgers het eens zijn met de stelling. Het onderzoek vindt tweejaarlijks plaats.

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40