Bijlagen

G. Geprognosticeerde balans

Om inzicht te geven in de belangrijkste mutaties in het vermogen (investeringen en financieringen) geven wij een geprognosticeerde balans weer. Deze geeft de geraamde stand in de vaste activa, het eigen vermogen, de opgenomen langlopende geldleningen en de voorzieningen. Hierbij is rekening gehouden met het nieuw beleid, zoals opgenomen in deze programmabegroting. Deze geprognosticeerde balans vormt de basis voor de kengetallen op genomen in paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .

Geprognosticeerde balans

Bedragen * € 1.000

Activa

31-12-2021

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste activa

Immateriële vaste activa

408

449

927

1.186

1.256

1.227

Materiele vaste activa

112.182

112.931

116.929

117.400

115.120

111.612

Financiële vaste activa

6.034

5.957

5.876

5.793

5.707

5.618

Totaal vaste activa

118.624

119.337

123.732

124.379

122.083

118.457

Vlottende activa

Totaal voorraden

16.141

17.801

13.990

10.574

8.315

5.056

Uitzettingen

12.444

12.444

12.444

12.444

12.444

12.444

Liquide middelen

10

10

10

10

10

10

Overlopende activa

10.052

10.052

10.052

10.052

10.052

10.052

Totaal vlottende activa

38.647

40.307

36.496

33.080

30.821

27.562

Totaal generaal activa

157.271

159.644

160.228

157.459

152.904

146.019

Passiva

31-12-2021

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste passiva

Algemene reserve

30.256

25.500

16.315

19.412

23.845

22.897

Rekeningsaldo 2021

2.413

-

-

-

-

-

Bestemmingsreserves

37.220

44.026

43.446

43.456

43.131

43.456

Totaal eigen vermogen

69.889

69.526

59.761

62.868

66.976

66.353

Voorzieningen

6.367

6.790

6.235

6.456

6.749

7.058

Opgenomen langlopende geldleningen

67.813

70.126

81.030

74.933

65.977

59.406

Totaal vreemd vermogen

74.180

76.916

87.265

81.389

72.726

66.464

Totaal vaste passiva

144.069

146.442

147.026

144.257

139.702

132.817

Vlottende passiva

Totaal kortlopende schulden

3.767

3.767

3.767

3.767

3.767

3.767

Totaal overlopende passiva

9.435

9.435

9.435

9.435

9.435

9.435

Totaal vlottende passiva

13.202

13.202

13.202

13.202

13.202

13.202

Totaal generaal passiva

157.271

159.644

160.228

157.459

152.904

146.019

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40