Bijlagen

M. Subsidieplafonds

Subsidieplafonds 2023
Met het vaststellen van de begroting 2023 zijn de onderstaande subsidieplafonds vastgesteld. Er is sprake van 3% prijsstijging ten opzichte van begroting 2022. Met het vaststellen van een subsidieplafond worden de aanspraken op subsidies beperkt tot een maximumbedrag. Onderstaande bedragen zijn opgenomen in de primitieve begroting (exclusief nieuw beleid).
In de subsidieplafonds is geen rekening gehouden met een aantal sectorspecifieke cao-afspraken en met volumestijging. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen kan bij gegronde onderbouwing van sectorspecifieke cao-stijging/volumestijging afgeweken worden op de vastgestelde subsidieplafonds.

Overzicht subsidieplafonds 2023

Bedragen in €

Nr

Omschrijving

Subsidieplafond

1

Openbaar bibliotheekwerk

905.373

2

Zorg- en hulpverlening

858.028

3

Eerste lijnsloket jeugd

819.652

4

Sociaal Cultureel werk

509.949

8

Mantelzorgondersteuning/ vrijwillige thuiszorg

507.625

5

Minima

340.577

6

Peuterspeelzaalwerk

352.800

7

Onderwijsachterstandenbeleid

326.262

9

Clientondersteuning Wmo

261.943

10

Cultuur

544.702

11

Onderwijsbegeleidingsdienst

140.040

12

Volksgezondheid

114.580

13

Vrijwilligersbeleid

148.339

14

Volwasseneducatie

85.702

15

Onderwijs

203.174

16

Ondernemersfonds

71.131

17

Jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin (uniform en maatwerk)

71.271

18

Zelfstandig thuis wonen

116.073

19

Sportstimulering

36.389

20

Promotie en Marketing recreatie en toerisme

20.048

21

Haltproject

11.153

22

Deskundigheidsbevordering kaderleden sportverenigingen

9.262

23

Waarderingssubsidies

38.117

24

Schoolsport

8.004

25

Buurtbusvervoer

5.412

26

Jaarwisseling

4.179

27

Maatschappelijke begeleiding

93.829

28

Oranjeverenigingen

3.419

29

Adviescommissie woningbouw

1.956

Totaal

6.608.989

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40