Home

De opgaven in vogelvlucht

1. Ontwikkelopgave Raalte
De regio Zwolle wil zich ontwikkelen tot de vierde economische regio van Nederland. Dit leidt onder andere tot een extra verstedelijkingsopgave in de regio op het gebied van wonen en werken en een extra mobiliteitsopgave. Deze opgave brengt grote uitdagingen met zich mee, maar biedt vooral ook belangrijke kansen. Kansen voor onze inwoners, onze verenigingen en onze ondernemers. Denk daarbij aan de impulsen op het gebied van wonen, het behoud en uitbouw van voorzieningen, versterking van de economie en de versterking van infrastructuur. In 2023 willen we de verstedelijkingsopgave voor de gemeente Raalte samen met de gemeenteraad en de samenleving verder in beeld brengen en vormgeven. Denk hierbij aan de noodzakelijke bouwopgave voor de korte, middellange en langere termijn en de verdere visievorming van het station- en centrumgebied in Raalte. Het uiteindelijke doel van de verstedelijkingsopgave is om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van onze dorpen in stand te houden en te verbeteren.     

2. Toekomstbestendig buitengebied
We staan voor het groene en agrarische karakter van de gemeente en staan achter de boeren. Er komen echter grote transities af op het buitengebied ten aanzien van landbouw, klimaat, natuur, energie en wonen. Deze transities hebben allemaal ruimtelijke, economische en sociale impact. Al deze functies vragen ook ruimte in het buitengebied, soms zijn ze te combineren, maar soms is er ook sprake van strijdige belangen. Dit betekent dat er ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden waarbij eventueel tegengestelde belangen afgewogen worden. Deze opgave sluit aan op de ambitie uit de Omgevingsvisie Horizon 2040 om een buitengebied te houden waar het goed wonen, werken en recreëren is.  Doel is te komen tot een breed gedragen samenhangende integrale visie en participatieve aanpak voor het buitengebied op zowel ruimtelijk, economisch als sociaal maatschappelijk vlak.  Dit alles in de context van de landelijke en Provinciale Programma’s Landelijk Gebied en de gebiedsgerichte aanpak die daarbij hoort en de inbreng en rol die we hierbij vanuit de gemeente Raalte willen leveren.  In 2023 willen we op basis van het gedane voorwerk belangrijke vervolgstappen zetten om onze integrale bijdrage te kunnen leveren aan onder andere de Gebied Gerichte Aanpak (GGA) voor Salland. Waarbij we de verbinding met de lokale samenleving en met andere opgaven zoals de verstedelijkingsopgave leggen.

3. Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken
In Raalte wonen en werken we in een fijne en groene omgeving en dat willen we graag zo houden voor onze inwoners. De gemeente Raalte kent wijken en dorpen van diverse omvang en samenstelling. Een aantal hiervan kent een onderhoudsopgave. Juist in deze wijken wonen naar verhouding veel van onze kwetsbare en oudere inwoners die naar verhouding een groot beroep doen op zorg en ondersteuning. We staan voor investeringen om de wijken en dorpen in fysieke zin te onderhouden en waar het in de toekomst voor deze inwoners ook goed wonen blijft als je ondersteuning nodig hebt. Wijken waarin verschillende woonvormen en woontypen samen komen en voldoende ontmoetingsmogelijkheden zijn, zodat inwoners elkaar kunnen versterken. Als eerste stap willen we inzicht krijgen in deze opgave. Hiervoor dienen afwegingen te worden gemaakt ten aanzien van de keuze van gebieden en welke visie we hiervoor ontwikkelen (een gebiedsgerichte en integrale aanpak). We willen de fysiek-ruimtelijke opgaven (waaronder die op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie) verbinden met de opgaven in het sociaal domein om zo een brede maatschappelijke meerwaarde te creëren. Een eerste aanzet in 2023 moet leiden tot een nadere prioritering en een verdere (financiële) door vertaling in de jaren daarna.

4. Overheids- en inwonersparticipatie
Voor alle opgaven en afspraken is de betrokkenheid van onze inwoners van groot belang. Overheids- en inwonersparticipatie loopt daarmee als het ware als rode draad door alles heen en zien we als vierde opgave. Dit doen we vanuit de op te stellen ambitie 'Participatie op z'n Roalters'. Vanuit deze ambitie werken we met een uitvoeringsprogramma participatie waarin de rol van de raad, inclusiviteit en een doordacht proces centraal staan. Ook de wettelijk verplichte participatieverordening wordt hierin een plek gegeven. We geven uitvoering aan participatie passend bij de opgave.

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40