Bijlagen

L. EMU-saldo

2022

2023

2024

Omschrijving

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.764

2.441

4.263

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

-4.189

4.395

647

3.

Mutatie voorzieningen

143

-537

-279

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-167

-3.811

-3.416

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo +1-2+3-4-5

8.263

1.320

6.753

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40