Bijlagen

I. Formats reserves en voorzieningen

Reserve

Dynamische Investeringsreserve

Nummer:

221

Portefeuillehouder:

Wethouder A. Kreule

Budgethouder:

Domeinmanager M. Lammerts van Bueren

Soort reserve:

Bestemmingsreserve

Doelstelling:

De komende jaren komen er veel en omvangrijke investeringen op ons af in het fysieke domein. Om op de toekomst voorbereid te zijn is deze reserve gevormd.

Ontstaan:

Vanaf 2023

Duur van de reserve:

Niet bepaald

Bodem / plafond:

N.v.t.

Financiën:

2023

2024

2025

2026

Stand per 01-01

0

7.500.000

7.500.000

7.500.000

Rentetoevoeging

0

0

0

0

Vermeerderingen

7.500.000

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31-12

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

Rentetoevoeging:

Er wordt geen rente aan deze reserve toegevoegd.

Vermeerderingen:

Bij de begroting 2023 is deze reserve gevoed met een bedrag van € 7,5 mln. ten laste van de algemene bestemmingsreserve.

Verminderingen:

Advies:

Instellen van bovengenoemde reserve.

Reserve

Mobiliteit N35

Nummer:

804

Portefeuillehouder:

Wethouder B. Nijboer

Budgethouder:

Directeur A. Nijman

Soort reserve:

Bestemmingsreserve

Doelstelling:

De reserve dient als dekking voor de bijdrage knooppunt Raalte N35, infrastructurele maatregelen N35 en Meer Veilig III infrastructurele maatregelen.

Ontstaan:

Omzetting van de reserve spoorse doorsnijding Raalte-Noord van € 4.361.812, verhoogd met een bijdrage van € 138.188 vanuit reserve bovenwijkse voorzieningen. Totaal € 4.500.000 en € 750.000 voor infrastructurele maatregelen vanuit de algemene bestemmingsreserve.

Duur van de reserve:

Bodem / plafond:

Financiën:

2023

2024

2025

2026

Stand per 01-01

4.361.812

5.250.000

5.250.000

5.250.000

Rentetoevoeging

0

0

0

0

Vermeerderingen

888.188

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31-12

5.250.000

5.250.000

5.250.000

5.250.000

Rentetoevoeging:

Vermeerderingen:

Vanuit de algemene bestemmingsreserve € 750.000 en vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen € 138.188.

Verminderingen:

Te zijner tijd inzetten om de kredieten rondom de N35 te bekostigen.

Advies:

Voorziening

Spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering

Nummer:

754

Portefeuillehouder:

Wethouder B. Nijboer

Budgethouder:

Domeinmanager R. van Harten

Soort reserve:

Voorziening

Doelstelling:

Een voorziening artikel 44 lid 1d waarin wordt gespaard voor toekomstige vervangingsinvesteringen op basis van de geraamde baten en lasten (begroting).

Ontstaan:

2023

Duur van de reserve:

Oneindig

Bodem / plafond:

N.v.t.

Financiën:

2023

2024

2025

2026

Stand per 01-01

0

0

0

0

Rentetoevoeging

0

0

0

0

Vermeerderingen

311.500

401.625

250.250

231.750

Verminderingen

311.500

401.625

250.250

231.750

Stand per 31-12

0

0

0

0

Rentetoevoeging:

N.v.t.

Vermeerderingen:

Storting van een deel van de baten rioolheffing. Dit deel is berekend in het GRP, bijlage tabel 4 (gemiddeld 25% van de investeringen). De jaarlijkse storting betreft het jaarbedrag uit de tabel, minus de eenmalige kredieten welke via voorziening art 44 lid 2 lopen en verplicht ten laste van het rioleringsresultaat moeten komen.

Verminderingen:

De vermindering wordt gelijkgesteld aan de vermeerdering. Dit betreft het deel van de vervangingsinvesteringen wat direct ten laste van het rioleringsresultaat moet komen en daardoor niet geactiveerd wordt.

Onderhoudsplan en/of claims:

GRP 2021-2030

Advies:

Deze voorziening aanmaken voor de vervangingsinvesteringen waar in het GRP rekening mee is gehouden, voor het deel wat we direct ten laste van het resultaat willen boeken.

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40