Home

De financiële positie

Onderstaand wordt het financieel resultaat van de begroting 2023-2026 gepresenteerd en toegelicht. Hierbij geven we ook inzicht in het nieuw beleid en de beschikbare dekkingsmiddelen.

Financieel resultaat begroting 2023-2026

Bedragen * € 1.000

S=structureel
E=eenmalig

- is voordeel

Omschrijving

S/E

2023

2024

2025

2026

Begrotingsresultaat 2022-2025 bij aanbieding programmabegroting 2022

S

-398

58

-25

-25

E

1.344

439

306

0

947

497

281

-25

Financieel resultaat zomernota 2022

S

-4.885

-6.278

-7.450

-2.947

E

157

-485

-689

84

Mutaties bestaand beleid begroting
2023-2026

S

-142

54

120

-63

E

-65

40

14

-78

Tegemoetkoming inwoners op kostendekkend tarief afvalstoffenheffing in verband met gelijk blijven woonlasten 2023/2024

S

150

300

300

300

Tegemoetkoming inwoners op kostendekkend tarief rioolheffing in verband met gelijk blijven woonlasten 2023/2024

S

250

500

500

500

Stelpost energie ondersteuningsfonds

E

1.000

Vorming dynamische investeringsreserve

E

7.500

Nieuw beleid begroting 2023-2026

S

1.742

1.801

2.005

2.187

E

1.665

1.378

905

1.034

Stelpost nieuw beleid

S

250

Dekkingsmiddelen

Inzet stelpost nieuw beleid 2023

S

-250

-250

-250

-250

Inzet algemene bestemmingsreserve voor vorming dynamische investeringsreserve

E

-7.500

Begrotingsresultaat 2023-2026

S

-3.533

-3.814

-4.800

-49

E

4.101

1.372

536

1.040

569

-2.442

-4.264

991

Dekking begrotingsresultaat ten gunste/ laste van de algemene bestemmingsreserve

-569

2.442

4.264

-991

Saldo begrotingsresultaat 2023-2026

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40