Home

De financiële positie

Deze paragraaf bevat de ontwikkeling van de algemene bestemmingsreserve, de inzet van de reserve weerstandsvermogen en de ontwikkeling van de reserve grondexploitatie.

Ontwikkeling algemene bestemmingsreserve
Het verloop van de algemene bestemmingsreserve is in onderstaande tabel toegelicht. Uit deze tabel blijkt dat de algemene bestemmingsreserve uitkomt op een bedrag van € 14,12 mln. per 31 december 2026. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het nieuw beleid dat zich vanaf de begroting 2024 en volgende ongetwijfeld ook zal aandienen.  

Stand algemene bestemmingsreserve bij begroting 2023

Bedragen * € 1.000.000

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Verwachte stand per 1 januari

20,52

18,91

8,56

10,85

15,11

Mutaties 2022 (incl. bestaande claims)

-3,70

-2,28

-0,15

Financieel resultaat zomernota 2022

3,87

Dekking begrotingsresultaat 2022-2026

-1,78

-0,57

2,44

4,26

-0,99

Vorming dynamische investeringsreserve

-7,50

Verwachte stand per ultimo jaar

18,91

8,56

10,85

15,11

14,12

Ontwikkeling algemene reserve grondexploitatie
Het meerjarenoverzicht van de algemene reserve grondexploitatie (prognose) is in onderstaand overzicht weergegeven.

Meerjarenoverzicht algemene reserve grondexploitatie

Bedragen in €

Omschrijving

Rekening 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand per 01-01

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Stortingen

3.626.720

1.825.512

1.435.237

1.069.677

437.028

422.004

Onttrekkingen

-216.510

-148.710

-317.000

-317.000

-317.000

-317.000

Afroming reserve

-3.410.210

-1.676.802

-1.118.237

-752.677

-120.028

-105.004

Stand per 31-12

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

De algemene reserve grondexploitatie kent een ondergrens van € 1 mln. en een bovengrens van € 5 mln.  Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat de bovengrens in de periode 2022-2026 vooralsnog wordt bereikt. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden, dat door de herontwikkeling van de zuidrand de grondexploitatie Franciscushof negatief zal gaan uitvallen. Conform de BBV-voorschriften dient voor dit negatieve exploitatieresultaat voor hetzelfde bedrag, een voorziening getroffen te worden. Hiervoor zal een beroep gedaan worden op de algemene reserve grondexploitatie. Na vaststelling van de geactualiseerde grondexploitatie door de herontwikkeling van de zuidrand zal deze onttrekking uit de algemene reserve grondexploitaties doorgevoerd worden. Hierdoor zal de afroming lager uit gaan vallen dan hierboven in het overzicht is vermeld.

Niet alle grondexploitaties sluiten met een positief resultaat. Is het exploitatieresultaat positief dan is deze relatief gering. Daar waar in de afgelopen jaren sprake was van een forse storting van de algemene reserve grondexploitatie ten gunste van de algemene bestemmingsreserve, moet voor de komende jaren rekening gehouden worden met een beperktere afroming van de algemene reserve grondexploitatie. Het daadwerkelijk verloop van de algemene reserve grondexploitatie wordt gevoed vanuit de werkelijk behaalde resultaten grondexploitatie en is conjunctuurafhankelijk. Zodra de algemene reserve grondexploitatie het maximum van € 5 mln. heeft bereikt vindt, conform de nota grondbeleid, afroming plaats ten gunste van de algemene bestemmingsreserve (effectuering bij de jaarrekening). Voor een nadere toelichting zie de paragraaf Grondbeleid .

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40