Bijlagen

K. Inzicht in loonkosten

Inleiding
In deze bijlage wordt nader inzicht gegeven in de ontwikkeling van het loonsomkader en de egalisatiereserve SPP. Ook wordt inzicht gegeven in de verhouding tussen vast en flexibel personeel van de gemeente Raalte. De grafieken zijn een verlengde van de indicatoren overzicht overhead, tabel 3.2.2.3.

Algemeen
Sinds 2016 werken we met het loonsomkader en sturen wij op het loonsombudget en niet meer op fte’s. Op deze manier is ruimte gecreëerd voor meer flexibiliteit binnen de organisatie.  

Voor 2023 wordt aan de raad voorgesteld het loonsomkader vast te stellen op € 19,3 mln. Binnen dit kader heeft het college de mogelijkheid medewerkers in dienst te nemen voor uitvoering van de gemeentelijke taken. De begrote vaste formatie die hier tegenover staat is 227,82 fte.

Naast de medewerkers die vast in dienst zijn, maken we gebruik van een flexibele schil. Dit maakt ons meer wendbaar in het uitvoeren van projecten en andere tijdelijke opgaven.  In onderstaande grafiek is de verhouding tussen vast en flexibel personeel weergegeven. Waarbij flexibel personeel is onderverdeeld in personeel in tijdelijke dienst en personeel van derden (externe inhuur).

Verhouding loonkosten vast en flexibel personeel
(In onderstaande grafiek zijn alle werkelijke contracten per 1-9-2022 meegenomen).

Ontwikkeling van het loonsomkader 2022-2023

Bedragen * € 1.000

Omschrijving

Loonsomkader

Loonsomkader

2022

2023

Loonsom (basis) primitieve begroting

17.578

18.077

Saldo autonome ontwikkelingen *

60

114

Verwachte loon- en premiestijging CAO

439

486

Bij: Beleidsmedewerker Beschermd wonen (zomernota 2021)

52

Bij: Uitbreiding capaciteit Griffie (zomernota 2021)

22

Bij: Lobby en relatiemanagement (begroting 2022)

54

Bij: Programmamanager verstedelijkingsagenda (begroting 2022)

54

Bij: Medewerkers Bewonersparticipatie (begroting 2022)

86

Bij: Medewerkers Inburgering (zomernota 2021)

121

Bij: Uitbreiding capaciteit Groen (zomernota 2022)

109

Bij: Uitbreiding capaciteit Projectleiders (budgettair neutraal)

11

Bij: Inbesteding werkzaamheden Water & Riolering (Raadsvoorstel GRP 2021-2030)

102

Totaal

18.077

19.288

*) Onder andere werkelijk resultaat cao-ontwikkelingen, pensioenpremies en overige (kleine) mutaties.

(Verwacht) verloop reserve strategische personeelsplanning

Bedragen in €

Omschrijving

 Begroot 

 Begroot 

 Begroot 

 Begroot 

2023

2024

2025

2026

Saldo per 1 januari

584.728

634.709

634.045

651.665

Toevoegingen:

Jaarlijkse toevoeging seniorenbeleid (oude regeling)

18.070

18.070

18.070

18.070

Storting vanuit concernbudget SPP (betreft voordeel vervallen uitloopschalen bij vertrek medewerkers)

470.105

471.304

475.467

475.467

Totaal saldo toevoegingen

488.175

489.374

493.537

493.537

Onttrekkingen: 

Financiële gevolgen generatiepact regeling

75.014

67.188

53.067

34.376

Prognose deelname generatiepakt regeling (in 2022)

12.500

12.500

12.500

12.500

Saldo onttrekkingen ; Investeringen in de organisatie onder andere trainees en themaregisseurs

-49.320

10.350

10.350

10.350

Indicatie verwachte onttrekkingen; onder andere mobiliteitsbevorderende maatregelen en investeringen in organisatie/strategische personeelsplanning (*)

400.000

400.000

400.000

400.000

Totaal saldo onttrekkingen

438.194

490.038

475.917

457.226

Saldo reserve SPP per 31 december

634.709

634.045

651.665

687.976

(*) Dit betreft uitgaven die we niet exact kunnen voorspellen, maar waarvan we op basis van ervaringsgegevens weten dat ze zich gemiddeld elk jaar voordoen. Dit is ook precies de bedoeling van de reserve.

Het saldo van de reserves SPP betreft de actuele situatie per september 2022. De claims 2023-2026 na deze datum komen nog ten laste van bovengenoemde saldo's.

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40