Bijlagen

C. Analyse begrotingsresultaat 2023-2026

Analyse op hoofdlijnen begrotingsresultaat 2023-2026 ten opzichte van begrotingsresultaat 2022-2025 (na wijzigingen tot en met de zomernota 2022)

Bedragen in €

- is voordeel

2023

2024

2025

2026

Structureel:

Hogere OZB als gevolg van autonome ontwikkelingen (nieuwbouw/verbouw)

-34.000

-43.000

-53.000

-73.000

Areaaluitbreiding openbare ruimte (autonome ontwikkeling)

35.000

Resultaat op afschrijvingslasten (vrijval)

-3.000

-13.000

15.000

-198.000

Renteresultaat onder andere als gevolg van hoger omslagpercentage (van 2,0 naar 2,2)

117.000

243.000

252.000

192.000

Stelpost gereserveerde middelen vervangingsschema's

19.000

45.000

46.000

75.000

Vrijval stelpost overhead 2022 (is opgenomen in tariefberekening 2023)

-187.000

-187.000

-187.000

-187.000

Btw-voordeel op afvalstoffenheffing

-67.000

-67.000

-67.000

-67.000

Diverse kleinere 'plussen en minnen' (op een begrotingsomzet van circa € 110 mln. is dit gemiddeld circa 0,09%)

12.758

76.308

114.035

159.632

Totaal structureel

-142.242

54.308

120.035

-63.368

2023

2024

2025

2026

Eenmalig:

Fluctuaties leges reisdocumenten en rijbewijzen ten opzichte van het meerjarig gemiddelde

-2.000

-19.000

-19.000

-46.000

Bijdrage ondernemers reclamebelasting

-75.000

1e jaar vervangingsschema terugramen

-167.000

Diverse 'plussen en minnen'

104.062

58.866

32.905

43.212

Totaal incidenteel

-64.938

39.866

13.905

-77.788

Deze pagina is gebouwd op 12/08/2022 13:22:50 met de export van 12/08/2022 13:05:40